Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys   9.8.2018

 

Tiedotusvälineille

 

Asia: Liikenne- ja viestintävaliokunnan kanta uuden Tieliikennelain valmistelun osalta puoltaa selkeästi nykyisten automaattisten ajonopeutta valvovien kameroiden näkyvyyden lisäämistä ja valvottavasta nopeusrajoituksesta ilmoittamisen tehostamista. Valiokunta kiinnittää huomionsa myös liikennevalvonnan rooliin liikenteen turvallisuuden kehittämisessä.

 

Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys teki vuonna 2016 aloitteen ajonopeuksia valvovan kameravalvonnan havaittavuuden parantamisesta. Yhdistys esitti aloitteessaan ns. kameratolppien maalaamista näkyvällä värityksellä ja sitä, että jokaisesta kameratolpasta ilmoitettaisiin liikennemerkillä ennen valvontapistettä Ruotsin mallin mukaisesti.

 

Samasta asiasta tehtiin myös vuonna 2016 Eduskunnassa toimenpidealoite, jossa korostettiin edellä mainitun näkyvyyden lisäämisen lisäksi sitä, että jokaisen valvontapisteen kohdalla ilmoitetaan erikseen myös se, mikä on valvottavan tienkohdan nopeusrajoitus.

 

Perinneyhdistys toteaa edelleen oman aloitteensa perusteena olevan se, että automaattisen kameroilla tapahtuvan nopeusvalvonnan tehtävä on ainoastaan ajonopeuksien hillintä eikä kansalaisten sakottaminen.  Kameroiden näkyvyyden ja havaittavuuden lisäämisellä parannettaisiin liikenteen sujuvuutta ja samalla tienkäyttäjillä olisi parempi mahdollisuus välttää pelkästä huolimattomuudesta saatu ylinopeusrangaistus, sillä nykyinen harmaa valvontakalusto aiheuttaa tiellä tarpeettomia äkkijarrutuksia, kun kamerat havaitaan viime tipassa ja liian usein kameraa ei edes huomata ennen salaman välähdystä. Lisäksi monen kuljettajan ajonopeus laskee valvontapisteen kohdalla selkeästi alle sallitun nopeusrajoituksen, koska kuljettajat eivät välttämättä tiedosta sallittua ajonopeutta, jota kameroilla valvotaan.

 

Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys toteaa tyytyväisenä sen, että tieliikennelain kokonaisuudistuksen yhteydessä eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta otti omassa lain muutokseen liittyvässä mietinnössään (LiVM 16/2018 vp - HE 180/2017 vp) mietinnön yleisperusteluissa selkeän kannan kameroiden näkyvyyden lisäämiseen ja valvottavasta nopeusrajoituksesta ilmoittamiseen.

 

Ote liikenne- ja viestintävaliokunnan yleisperusteluista uuden tieliikennelain valmistelun osalta:

 

Automaattisen nopeusvalvonnan kehittäminen

 

Valiokunta kiinnittää huomiota automaattisessa nopeusvalvonnassa käytettävien laitteiden liikenteen sujuvuuteen liittyviin vaikutuksiin. Saadun selvityksen mukaan merkittävällä osalla  kuljettajista on tapana laskea automaattisten kameroiden kohdalla ajoneuvon nopeus

 

tarpeettoman alhaiseksi, mikä haittaa selkeästi liikenteen sujuvuutta ja voi aiheuttaa myös turvallisuusriskejä. Saadun selvityksen mukaan kyse on usein siitä, että kuljettajat eivät ole varmoja sallitusta nopeusrajoituksesta ja hidastavat siksi varmuuden vuoksi valvonta-alueella hyvin alhaiseen nopeuteen.

 

Valiokunta katsoo, että kameravalvonta-alueella tulee merkittävästi tehostaa nopeusrajoituksesta ilmoittamista. Valiokunta korostaa, että joko kunkin automaattikameran yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla nopeusrajoituksen ilmaiseva merkki. Valiokunta pitää välttämättömänä, että tästä säädetään liikennemerkkien käyttöä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Samalla tulee arvioida, voidaanko kameroiden huomioimista edistää jollain keinoilla ennaltaehkäisevän vaikutuksen vahvistamiseksi.

 

Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan kannan olevan selkeä viesti poliisille, liikennevirastolle ja ELY:lle siitä, että kameroiden havaittavuutta on lisättävä ja myös kameroilla valvottavien tiealueiden nopeusrajoituksesta on informoitava kuljettajia nykyistä paremmin.

 

Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys toteaa tyytyväisenä myös sen, että liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön yleisperusteluissa valiokunta kiinnitti huomion myös liikennevalvonnan rooliin liikenteen turvallisuuden kehittämisestä:

 

Tieliikenteen turvallisuudesta

 

Valiokunta kiinnittää huomiota myös liikennevalvonnan rooliin liikenteen turvallisuuden kehittämisessä. Poliisin riittävällä läsnäololla ja näkymisellä liikenteessä on olennainen merkitys, ja enimmäisnopeuksien valvonnan sijasta olisi tärkeää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota esimerkiksi suojateiden turvallisuuteen, riittävien turvavälien pitämiseen ja oikeanlaisten tilannenopeuksien käyttöön liikenteessä.

 

Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys toteaa tämänkin liikenne- ja viestintävaliokunnan kannan olevan selkeä viesti poliisille siitä, miten tärkeää on valvoa liikennettä myös perinteisellä tavalla ja taata poliisin riittävä näkyvyys liikenteessä. Perinneyhdistys kantaa suuren huolen siitä, että julkisuudessa korostetaan liiallisesti automaattisen kameroilla tapahtuvan nopeusvalvonnan vaikutusta maamme liikenneturvallisuuteen. Kamerat eivät kuitenkaan koskaan korvaa oikeaa ja ammattitaitoista liikennevalvontaa maamme tiestöllä, mutta oikealla tavalla suoritetulla automaattisella nopeusvalvonnalla voidaan tukea perinteistä liikennevalvontaa.

 

 

Lisätietoja:

 

Jyrki Haapala

Puheenjohtaja

Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys

p. 040 867 9121

www.lppy.fi

 

Sinisten Kulmala: Selvitykset keskinopeuden mittaamiseksi aloitettava

 

Suomen poliisihallitus valmistelee 6 miljoonan kamerahankintaa automaattivalvontaan. Julkisuuteen tulleen tiedon mukaan uudet kamerat soveltuvat vain niin sanottuun ajonopeuksien pistemittaukseen.

 

”Tämä ei ole enää nykyaikaa”, jyrähtää sinisten kansanedustaja ja Liikkuvan poliisin prinneyhdistyksen hallituksenjäsen Kari Kulmala.

 

Nykyisellä nopeuksien pistemittauksella  voidaan valvoa  ylinopeuksia kameravalvotuilla tieosuuksilla vain kameroiden kohdalla. Tämä selviää poliisiin suorittamista nopeusmittauksista.  Ne osoittavat ylinopeudella ajamisen olevan kameroiden välillä jopa erittäin yleistä.

 

Norjan poliisilla on käytössään automaattinen liikennevalvontajärjestelmä. Heidän suorittamassaan keskinopeusmittausjärjestelmässä kaikki ajoneuvot ja kuljettajat kuvataan ns. ensimmäisessä mittauspisteessä. Kuvaamisessa käytetään infrapunasalamaa, jota kuljettaja ei edes välttämättä havaitse. Toisessa mittauspisteessä kuvataan samoin kaikki kuljettajat ja ajoneuvot.  Sallittua nopeutta mittausalueella ajaneiden kuljettajien kuvat eivät siirry poliisin järjestelmään, vaan ne hävitetään. Vain ylinopeutta ajaneiden kuljettajien kuvat siirtyvät poliisille toimenpiteitä varten. Tällä varmistetaan se, että ainoastaan ylinopeutta ajaneiden kuljettajien kuvat jäävät järjestelmään jatkojalostettaviksi.

 

”Jotta ei haaskata veronmaksajien rahoja jo vanhentuneen kameratekniikan hankintaan, tulee hallituksen käynnistää selvitys siitä, miten Norjassa kameroilla tapahtuva ajoneuvojen keskinopeusmittaus on järjestetty sekä käynnistää Norjan mallin mukainen kokeilu maamme tiestöllä”, Kulmala vaatii.

 

Lisätietoja:

 

Kari Kulmala

kansanedustaja (sin)

kari.kulmala@eduskunta.fi

09 432 3070

 

 

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten asettamisperusteet kaipaavat pikaista päivitystä

Julkaistu 13.10.2017

 

 

Nykyinen talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusjärjestelmä otettiin maassamme käyttöön vaiheittain vuosien 1987 - 2004 välisenä aikana. Vuoden 2017 alemmat talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset asetetaan voimaan Tiehallinnon (nykyisen liikenneviraston) 16.12.2009 antaman ohjeen mukaisesti. Ohjetta ei ole päivitetty ja nyt päivittäminen odottaa luultavasti tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaantuloa. Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten vaikutus liikenneturvallisuuden parantumiseen talviajalla on ollut kiistaton, mutta järjestelmää tulee päivittää autojen tekniikan kehittyessä, tienpidon parantuessa, teiden kunnon parantuessa, valaistujen tieosuuksien lisääntyessä ja sääolosuhteiden muuttuessa.

 

 

Perinneyhdistys katsoo, että moottoriteiden 120 km/h - rajoituksien alentaminen 100 km:iin/h talvikaudella on hyvin perusteltua. Perusteltua on jättää 100 km/h rajoitus talvikaudeksi myös tieosuuksille, missä vastakkaiset ajosuunnat on rakenteellisesti erotettu toisistaan. Tieosuudet, joissa on ajantasaisesti ohjatut vaihtuvat nopeusrajoitukset kuuluvat myös pääsääntöisesti 100 km/h nopeusrajoituksen piiriin talvikaudella. Perinneyhdistys katsoo kuitenkin, että ns. leväkaistateiden nopeusrajoitus tulisi olla myös talvikaudella 100 km/h:ssa.

 

Perinneyhdistys toteaa, että erityisesti 24 h valaistujen tieosuuksien osalla tulisi pikaisesti muuttaa perusteita niin, että 24 h valaistus olisi jo pelkkä peruste jättää tiealue talvikaudella 100 km/h rajoituksen piiriin. Maakunnan 24 h valaistut tieosuudet ovat pääsääntöisesti jopa erittäin hyvässä kunnossa olevia teitä ja ne kuuluvat tiepidon kunnossapidon osalla ylimpään luokkaan myös talvikaudella. Nykyinen vaatimus tien vähäliikenteisyydestä tulisi poistaa kyseisten valaistujen tieosuuksien osalta. Samalla tulisi poistaa myös vaatimus paikallisten liikenneyhteyksien turvallisesta järjestämisestä ja maanteiden tievarsiasutuksen puuttumisesta tiealueella 24 h valaistujen tieosuuksien osalta. Maakunnissa ei todellisuudessa ole yhtään valaistua tieosuutta, jossa ei olisi tienvarsiasutusta ja liikenneyhteyksien osalla ainakin julkisen liikenteen palvelut ovat koko ajan vähenemässä. Jos edellä mainittuja perusteita käytetään edelleen, ovat ne totaalinen este 24 h valaistujen tieosuuksien 100 km/h rajoitukselle talvikaudella.

 

Perinneyhdistys katsoo, että nykyisestä talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksen kestoajasta on luovuttava ja alempi nopeusrajoitusjärjestelmä tulisi voida asettaa nykyistä myöhemmin ja se tulisi pystyä lopettamaan nykyistä aiemmin alueellisen ELY-keskuksen päätöksellä.

 

Perinneyhdistys katsoo, että alueellisen ELY-keskuksen tulisi myös aina kuulla alueella toimivaa poliisilaitoksen liikennepoliisia siitä, mille tieosuuksille tulisi poliisin perustellusta mielipiteestä jättää talvikaudeksi korkeampi nopeusrajoitus.

 

Lisätietoja: Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys

 

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys kannattaa alkopuomien hankintaa maamme matkustajalaiva satamiin

 

Julkaistu 16.5.2017

 

 

Alkopuomit raitistavat tieliikennettä.

 

Turun Sanomissa 4.5.2017 käynnistynyt keskustelu alkopuomien tarpeellisuudesta maamme matkustajalaiva satamissa on nostanut esiin mielipiteitä alkopuomien puolesta ja niitä vastaan. Trafin, ELY-keskusten ja Liikenneturvan tekemä esiselvitys suosittelee alkopuomien kokeilua omassa maassamme. Ruotsissa alkopuomit ovat olleet käytössä Tukholman Frihamnenissa ja Göteborgissa jo muutaman vuoden ajan ja tulokset ovat erinomaisia, sillä Ruotsin satamissa rattijuopumusten määrä on laskenut, koska puhallutuksia ei voi välttää.

 

Vahva vastustus alkopuomia kohtaan nousee esiin satamista, joissa uhkakuvat liittyvät satamien liikenteen ruuhkaantumiseen. Puomeille löytyisi kyllä tilaa satamista, mutta niiden tulisi toimia juoheasti. Juohea toiminta edellyttäisi satamakohtaisesti useamman puomin käyttöönottoa ruuhkien välttämiseksi. Maksumieheksi puomeille on kaavailtu poliisia´, joka on nostanut poliisihallituksen niskakarvat pystyyn. Poliisin edustajan mukaan alkopuomit ovat kuolleena syntynyt ajatus, jos kustannukset lankeavat poliisille.

 

Perinneyhdistys ihmettelee suuresti mm. poliisin erittäin jyrkkää kielteistä suhtautumista alkopuomeihin, vaikka niiden hankkiminen kaatuisikin poliisin niskaan. Perinneyhdistys muistuttaa, että yhden rattijuopon aiheuttaman kuolonkolarin hinnalla hankitaan puomit vähintään yhteen matkustajalaiva satamaan. Raha ei siis voi olla ongelma alkopuomien hankinnassa, jos niiden avulla vähennetään rattijuoppojen liikkumista teillämme. Kuuden miljoonan lisärahasta automaattivalvonnan lisäkameroiden hankintaan olisi voitu irrottaa yksi miljoona alkopuomeihin, sillä rattijuopot ovat liikenteessä ylinopeuksia huomattavasti suurempi riski muille tienkäyttäjille.

 

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys toivoo alkopuomikokeilun toteutuvan mahdollisimman pian jossakin maamme matkustajalaiva satamassa, jotta voimme todeta alkopuomien raitistavan myös oman maamme liikennettä Ruotsin tavoin. Yhdistys muistuttaa siitä, että rattijuopon liikkeellelähdön tehokkain estäjä on kiinnijoutumisriskin konkreettinen olemassaolo.

 

Lisätietoja: Sven Olof Hassel Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys p. p. 0400 520 444

 

Päättyykö turvallinen tie vai tuleeko kansallinen liikennepoliisi apuun?

Julkaistu 18.8.2017

 

Antti Jääskeläisen artikkeli TS:ssä 18.8.2017

 

 

 

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys - lp.perinneyhdistys@gmail.com