Liikkuvan poliisin perinneyhdistys

 

Yhdistys vaalii vuonna 2013 lakkautetun Liikkuvan poliisin perinnettä.

 

 • Liikenneturvallisuustyön tukeminen.
 • Perinteen keruu ja tallennus, museointi sekä arkistointi.
 • Tutkimus liikenteen valvonnan muutoksista 1.1.2014 jälkeen.
 • Vertaileva kansainvälinen tutkimus ja yhteydet kansainvälisiin alan toimijoihin.
 • Sidosryhmätoiminta.
 • Jäsenistölle suunnatun sosiaalisen median ylläpito.

 

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen hallitus vuosi 2019

 

Puheenjohtaja Jyrki Haapala

 

Jäsenet: Martti Merilinna, Sven Olof Hassel, Pentti Nevala, Pekka Salomaa, Teppo Mikkola, Timo Tervo, Jukka Koivunen,

Kike Elomaa, Matti Semi

 

Arto Savolainen jatkaa hallituksen teknisenä sihteerinä.

Matti Heikura toimii Viesti lehden päätoimittajana ja yhdistyksen internet sivujen ylläpitäjänä.

Kahden istuvan kansanedustajan istuminen hallituksessa antaa LPPY:lle mahdollisuuden vaikuttaa yhä vahvemmin niihin päätöksiin, joita tehdään Eduskunnassa maamme sisäisen turvallisuuden ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden osalla.

 

 

LPPY Toimintakertomus 2016     Toimintasuunnitelma 2017

LPPY Toimintakertomus 2017     Toimintasuunnitelma 2018

LPPY Toimintakertomus 2018     Toimintasuunnitelma 2019

 

 

Perustaminen

 

Kun hallituksen esitys poliisin rakenneuudistuksesta tiukan ryhmäkurin tuloksena vietiin eduskunnassa päätökseen ja Liikkuvan Poliisin 83 vuotta jatkunut ansiokas toiminta hajotettiin poliisiyksiköitten alaisuuteen poistettiin vuoden vaihteessa kaikki LP:n tunnukset viranomaiskäytössä. Pitkän tehokkaan ja kustannusedullisen toiminnan jälkiä ei kuitenkaan voi poistaa, vaan perintönä on kansalaisten piirissä korkealle arvostettu työ turvallisuutemme hyväksi. Se näkyi myös niissä kanasalaismielipiteissä, joita tulvi tiedotusvälineisiin asian käsittelyn kuluessa, ja LP:n puolesta toimineitten kokemassa vahvassa tuessa. LP:n johdon järjestämässä tilaisuudessa Malmilla 21.10.2011 esitettiin ajatus LP:n perinneyhdistyksen perustamisesta vaalimaan arvokasta perinnettä ja velvoittavaa perintöä toimia liikenneturvan hyväksi huolehtimalla viranomaistyön tukena kolmannella sektorilla.

 

Ajatus sai vahvan kannatuksen, jopa eduskunnan puhemiehenkin suulla todettiin virallisen lähetystön kuulemisen ja kuluvan vuoden alussa käydyn keskustelun yhteydessä nyt aloitettavaksi suunnitellun toiminnan arvo. Vastaavia perinneyhdistyksiä on syntynyt joukko-osastojen ja lääninhallitusten lakkauttamisen jälkeen. Ne ovat vaalineet niitä arvoja ja toimintaa yhteisömme hyväksi, joita edesmennyt organisaatiokin on toiminnassaan ylläpitänyt.

 

Olen hyvin kiitollinen ja iloinen siitä, että olemme saaneet tähän tilaisuuteen erittäin arvovaltaisen ja edustavan joukon LP:n ystäviä ja toimijoita jopa pitkienkin matkojen takaa. Se osoittaa, että tehty aloite on koettu tärkeäksi. On hyvä, että pääsemme nopeasti toimiin perinteen tallentamiseksi ja muistiin jääneen historian kokoamiseksi ennen kuin aikaa on kulunut tapahtumasta. Myös sen herättämät reaktiot ja tuntemukset ovat tallentamisen arvoisia tuleville sukupolville.

 

Kun osallistujalistaan tutustuu, huomaa, että LP:n riveissä palvelleet ovat vahvasti edustettuina, niin kuin perinneyhdistyksen luonteeseen kuuluukin. Asian arvostuksen osoituksena on mukana monia pitkienkin matkojen takaa tulleita. Se varmistaa myös alueellisen kattavuuden ja maamme eri osien mielipiteen saamiseen tämän päivän päätöksen tueksi.

 

LP ehti toimikautenaan luoda varsin kattavan sidosryhmäverkoston maamme liikenneturvallisuustyötä tekeviin viranomaistahoihin ja yhteisöihin. Samoin monet ammattiyhdistykset, joiden jokapäiväiseen työturvallisuuteen vaikuttaa oleellisesti teillämme vallitseva liikennöinti, ovat mukana tässä kokouksessa.

 

Erityisen kiitollinen olen Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry:lle siitä, että saimme nämä tilat käyttöömme ja ystävällisesti myös tarjoilun matkalaisille. Ulkoiset puitteet ovat erinomaiset perinneyhdistyksen perustamiselle.

 

Uskon, että olemme yhtä mieltä siitä, että käytettävissä oleva aika on riittävä asioitten käsittelyyn, koska arvioin meidän kokoontuneen yksimielisinä siitä, että LP:n perintö ja perinteet velvoittavat ja että yhdistys perustetaan. Tällä kokousväellä on mahdollista myös valita toimijat uuteen yhdistykseen, jonka ensimmäiseksi toimikaudeksi muodostuu kuluva vuosi ja kokouksen niin päättäessä myös seuraava kalenterivuosi. Jotta osallistujille etukäteen jaettu materiaali olisi mahdollisimman selkeää, lähettivät kokouksen koollekutsujat Pekka Salomaan ehdotuksesta materiaalin, säännöt ja kokouksen työjärjestyksen Suomen Poliisijärjestöjen Liiton lakimiehen tarkastettaviksi ja pienin täydennyksin saimme asiakirjaluonnokset valmiiksi ennen kokoustamme. Lämmin kiitos asianosaisille nopeasta ja asiantuntevasta toiminnasta.

 

Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti säännöt ja yhdistys rekisteröitiin 3.6.2014

 

Säännöt

LIIKKUVAN POLIISIN PERINNEYHDISTYS RY

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia valtakunnallisen liikennepoliisin perinteitä ja henkistä perintöä. Valtakunnallisella liikennepoliisilla tarkoitetaan Liikkuvaa poliisia (LP) ja Liikkuvaa Poliisikomennuskuntaa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

kerää, järjestää, tallentaa ja säilyttää valtakunnallista liikennepoliisia ja sen toimintaa koskevaa aineistoa ja muuta materiaalia

selvittää ja seuraa poliisin liikenneturvallisuusturvallisuustyön, erityisesti liikennevalvonnan, kehitystä

toimii Liikkuvan poliisin entisen henkilöstön ja LP:n sidosryhmien välisenä yhdyssiteenä

tekee yhteistyötä muiden poliisin liikenneturvallisuustyötä tukevien sekä poliisin perinteitä vaalivien tahojen kanssa

ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä sidosryhmiin ja liikenneturvallisuuden hyväksi työskenteleviin tahoihin

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 

 • ylläpitää perinnetiloja
 • järjestää tiedotus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia sekä näyttelyitä
 • harjoittaa julkaisu-. tutkimus-, ja kustannustoimintaa
 • toteuttaa tutustumismatkoja ja – käyntejä
 • järjestää juhla- ja virkistystilaisuuksia
 • muistaa huomionosoituksin valtakunnallisen liikennepoliisin ja yhdistyksen toimintaa edistäneitä tahoja ja henkilöitä

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

 

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia ansiota tai taloudellista etua toimintaan osallistuville.

 

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

3. Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväsyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Vastaavin perustein voi jäseneksi liittyä myös yhteisö, jonka henkilöjäsenet eivät kuitenkaan tule yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi.

 

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi tai tukenut sen toimintaa.

 

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Jos jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuuden (6 ) kuukauden kuluessa, hallitus katsoo hänet eronneeksi yhdistyksestä vuoden lopussa.

 

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi kolme (3) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa. Erovuoroiset valitaan ensimmäisillä kerroilla arvalla. Ensimmäisen hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi nimittää työryhmiä alaisuuteensa.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi- toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen(30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille internetin välityksellä tai kirjeitse  lähetetyllä henkilökohtaisella kutsulla.

 

11. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

Kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi(2)  pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja  jäsenmaksun suuruus

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  Hallituksen on tiedotettava jäsenistölle hyvissä ajoin vuosikokousta valmiselevasta kokouksesta

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

 

 

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys - lp.perinneyhdistys@gmail.com