Kansanedustaja Kari Kulmalan kirjallinen kysymys Eduskunnan Puhemiehelle

LPPY:n hallituksen jäsenen kansanedustaja Kari Kulmalan kirjallinen kysymys Eduskunnan Puhemiehelle liikennevalvonnan turvaamisesta PORA III:n tavoitteiden mukaisesti.

Eduskunnan puhemiehelle
Poliisin hallintorakenneuudistuksen (PORA III) myötä liikkuva poliisi organisaationa päättyi 1.1.2014. Henkilöstö sulautettiin poliisilaitoksiin, ja suurin osa henkilöstöstä siirtyi niihin perustettuihin liikennevalvontaryhmiin. PORA III:n uudistuksen myötä luvattiin säilyttää liikennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus sekä toiminnan alueellinen kattavuus ennallaan vuoden 2012 tasolla.
Liikenteen valvontaan ja liikenneturvallisuustyöhön luvattiin käyttää PORA III:n uudistamisen jälkeen vaikuttavuudeltaan vuoden 2012 henkilötyövuosien määrää vastaava työpanos. Yhtenä tärkeimmistä ja seuratuimmista liikennevalvontamuodoista todettiin olevan raskaan liikenteen valvonta.
Raskaan liikenteen valvonnalla on olennainen merkitys muun muassa kuljetusalan toimijoiden tasavertaisten kilpailumahdollisuuksien turvaamisen näkökulmasta. Yksi viime hallituksen kärkihankkeista on ollut harmaan talouden kitkeminen. Harmaan talouden valvonta liikenteessä ei onnistu ilman ammattitaitoisia valvojia ja heidän työpanostaan.
Raskaan liikenteen valvonta edellyttää tekijöiltään erityisosaamista. Valvojan tulee tuntea vaarallisten aineiden kuljetusta, ajoneuvon kuormaamista ja kuorman varmistamista, kuljettajan ajo- ja lepoaikoja, ajopiirtureita, kabotaasiliikennettä sekä erikoiskuljetuksia koskevat määräykset, ja hänellä täytyy olla sekä tietämystä että käytännön osaamista ja kokemusta valvonnan toteuttamisesta.
Harmaan talouden sekä liikenneturvallisuuden kannalta yksi keskeinen seikka on valvonnan näkyvyys ja säännöllisyys, mikä synnyttää mielikuvan kiinnijäämisriskistä, ennaltaehkäisee väärinkäytöksiä ja osaltaan vaikuttaa myös muiden tienkäyttäjien turvallisuuden tunteeseen.
Poliisin työaikakirjanpidosta (Taimi) voidaan todeta, että vuonna 2012 poliisi valvoi raskasta liikennettä Suomessa 84 919 tuntia ja vuonna 2014 valvonnan osuus oli enää 76 773 tuntia. Vertailun vuoksi vuonna 2008 valvonta-aikaa käytettiin vielä 95 525 tuntia.
Poliisin työaikakirjanpidon mukaan vuoden 2015 tammi—maaliskuussa raskaan liikenteen valvonta on vähentynyt koko valtakunnassa edellisvuoden samaan aikaan verrattuna 20,3 prosenttia. Samana vertailuaikana koko maassa myös liikennevalvonta kokonaisuutena on vähentynyt 12,3 prosenttia. Tammi—maaliskuu on poliisin hälytystehtävien kannalta hiljaisinta aikaa, joten todennäköisesti kesäaikana liikennevalvonnan osuus entisestään vähenee osan työvoimasta ollessa virkavapaalla.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen liikenteenvalvonnan resurssit ja työajan käytön PORA III:n tavoitteiden mukaisesti?
Helsingissä 22.5.2015
Kari
Kulmala
ps