LPPY:n kannanotto poliisin strategiaa v.2015-2020 koskevaan päätökseen

Logo

Tiedotusvälineille 27.10.2015
Liikkuvan poliisin perinneyhdistys on huolestunut siitä, että poliisin vuosille 2015 – 2020 vahvistetussa strategiassa on riittämättömästi huomioitu liikenteenvalvonnan ja liikenneturvallisuuden riittävä näkyminen erityisesti strategian onnistumista kuvaavissa mittareissa.
Liikenteen valvonta erottuu strategian turvallisuuden varmistamisen osiossa maininnalla ”liikenteenvalvontaa ylläpidetään ja toteutetaan Road Policing – toimimallia”. Kyseisen toimintamallin mukaan poliisilaitokset hyödyntävät liikenneturvallisuustyössä uutta toimintamallia, jossa liikennettä valvova poliisi tukee laaja-alaisesti muiden poliisin tehtäväalueiden tuloksellisuutta. Liikkuvan poliisin perinneyhdistys ymmärtää kyseisen toimintamallin lisäävän merkittävästi mm. analyysitoiminnan hyödyntämistä liikenteen valvonnassa, mutta perinneyhdistyksen käsityksen mukaan poliisin liikenteenvalvonnan tulee olla määrätietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka päätavoitteena on liikenneturvallisuuden kehittyminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti Road Policing toiminnan tukiessa tätä poliisin perustehtävää.
Perinneyhdistyksen mielestä liikenneturvallisuutta ja liikennevalvontaa varten tulee olla omat selkeät seurantamittarinsa. Poliisihallituksella on käytössään erinomainen liikenteen tulosseuranta mittaristo, jonka kehittäminen nykyiseen muotoon tapahtui pääasiallisesti edesmenneen Liikkuvan poliisin toimesta. Poliisihallitus on perinneyhdistyksen käsityksen mukaan hyödyntänyt kyseistä tulosseuranta mittaristoa hyvin, joskin nykyistä avoimempi keskustelu poliisin liikenteenvalvonnan tavoitteiden toteutumisesta olisi ollut paikallaan. Perinneyhdistyksen käsityksen mukaan kansalaisille tulee kertoa avoimesti se, onko poliisin liikenteen valvonnan määrän ja laadun tavoitteet saavutettu. Viimeisimmän tulosseurannan perusteella tavoitteita ei ole läheskään kaikilta osin saavutettu.
Poliisin suorittaman liikennevalvonnan rooli maamme tieliikenteen turvallisuuden kehittymisessä parempaan suuntaan on erittäin tärkeässä roolissa, sillä juuri tehokkaalla ja hyvin suunnitellulla valvonnalla vaikutetaan vahvimmin tienkäyttäjien riskikäyttäytymiseen. Tieliikenteen turvallisuuskehitys ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita, sillä vuonna 2014 maamme liikenteessä menehtyi 224 ihmistä ja loukkaantui vakavasti 911 ihmistä. Liikennevakuutuskeskuksen tuore 1.10.2015 julkaisema raportti tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tammi-elokuun ajalta 2015 antaa karun kuvan maamme liikenneturvallisuuden tilasta, sillä raportin mukaan tämän vuoden alusta elokuun loppuun mennessä maamme liikenteessä sattui 173 kuolinonnettomuutta, joissa menehtyi 182 ihmistä. Kyseisen raportin mukaan tilasto osoittaa, että kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on ollut kasvussa heti vuoden vaihteesta alkaen viime vuoteen nähden.
Liikkuvan poliisin perinneyhdistys on esittänyt poliisihallitukselle, että poliisihallitus tarkentaisi erityisesti strategian mittaristoa niin, että liikenteenvalvonta ja liikenneturvallisuus erotetaan omaksi mittarikseen. Tällä toimenpiteellä viestittäisiin myös siitä, että liikenteen valvonta ja liikenneturvallisuuden parantuminen koetaan tärkeäksi osaksi poliisin omaa toimintaa. Liikenteenvalvonnan tavoitetaso on määritelty PORA III:n yhteydessä ja liikenneturvallisuuden yleiset tavoitteet päivittyvät valtakunnallisesti jokaisena vuonna. Kyseiset mittarit kuvaavat myös selkeästi ja avoimesti poliisihallinnon onnistumista liikenteenvalvonnan ja liikenneturvallisuuden osa-alueella.
Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen hallitus
Lisätietoja: Jyrki Haapala hallituksen puheenjohtaja p. 040 867 9121