Poliisihallituksen vastaus yhdistyksen kirjeeseen koskien kannanottoa liikenteenvalvonnan ja liikenneturvallisuuden näkymättömyydestä poliisin strategiassa vuosille 2015 – 2020

Kirje ID-1558631910 1 (2)
03.11.2015 POL-2015-14392
POLIISIHALLITUS

Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen hallitus
Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen kirje
Poliisihallituksen vastaus
Liikkuvan poliisin perinneyhdistys on lähettänyt poliisihallitukselle kirjeen,
jossa se muun muassa arvioi poliisin liikenneturvallisuustyön strategista
ohjausta sekä tuloksista tiedottamista ja esittää ideoita ohjaukseen kehittämiseksi.
Poliisin strategiassa liikenteenvalvonta sisältyy valvonta- ja hälytystoiminnan
tulosalueeseen. Tämä saattaa antaa kuvan, ettei liikenteenvalvontaa
ole riittävästi huomioitu strategiassa. Valvonnan painotukset koskevat kuitenkin
myös liikenteen valvontaa. Lisäksi on huomioitava, että poliisin liikenneturvallisuustyötä
tehdään kaikilla tulosalueilla.
Liikenneturvallisuuden kehitykseen vaikuttavat useat tekijät, joten liikenteessä
kuolleiden tai loukkaantuneiden määrän kehityksessä tapahtuneet
muutokset eivät ole välttämättä seurausta poliisin valvonnassa tapahtuneista
muutoksista. Tarkoitus ei ole vähätellä poliisin liikenneturvallisuustyön
vaikuttavuutta, vaan todeta sen olevan eräs liikenneturvallisuutta parantavista
tekijöistä. Samasta syystä konkreettisten liikenneturvallisuustavoitteiden
asettaminen poliisille on erittäin haastavaa. Koska henkilötyönä
toteutetun valvonnan määrää ei pystytä lisäämään, on poliisissa lähdetty
siitä, että valvonta toteutetaan tehokkaasti ja sitä kohdennetaan analysoidun
tiedon pohjalta. Samanaikaisesti on kehitetty tekniikkaa jonka avulla
valvontaa onkin pystytty tehostamaan. Näin poliisin valvonta pyritään pitämään
hyvällä tasolla vaikka siihen kohdennetun työajan määrästä joudutaan
tinkimään.
Toiminnan ja vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa,
poliisihallituksessa on esimerkiksi parhaillaan käynnissä uusien indeksimittareiden
kehitystyö. Käytännössä poliisin laaja-alainen liikenneturvallisuustyö
jakautuu liikenneturvallisuuden, valvonta- ja hälytystoiminnan, rikostorjunnan
ja lupahallinnon alueille. Tämä on eräs syy, jonka johdosta
poliisin liikenneturvallisuustyön seurantamittareiden rakentaminen on haastavaa.
Poliisihallituksen ylläpitämä liikenteenvalvonnan seurantamittaristo
sen sijaan on varsin kattava ja sen avulla pystytään seuraamaan varsin hyvin
sitä, miten liikenteen valvontaa on toteutettu. Tätä yksityiskohtaisempi
toiminnan seuraaminen ja ohjaus kuuluu pääosin poliisilaitosten vastuulle.
Poliisihallitus on tuonut avoimesti esille, että joidenkin liikenteen valvonnalle
asetettujen tavoitteiden osalta näyttää erittäin todennäköiseltä, ettei tavoitteita
tulla saavuttamaan kuluvan vuoden aikana. Asia on viestitty mediKirje
ID-1558631910 2 (2)
alle kausitiedotteissa. Kehitys on tuotu myös sisäministeriön ja poliisiyksiköiden
tietoon sekä otettu esille myös useissa sidosryhmätapaamisissa.
Keskeisin syy tavoitteista jäämiseen on turvapaikanhakijoiden määrän voimakas
kasvu, joka on tuonut huomattavasti lisätehtäviä poliisilaitoksille.
Tämä nopea toimintaympäristön muutos heijastuu poliisin kaikkien tulosalueiden
toimintaan. Poliisiylijohtaja on myös linjannut, että kiireellisten hälytystehtävien
hoitaminen on priorisoitava korkealle. Käytännössä tämä tarkoittaa
ajoittain valvontatehtävien keskeyttämistä hälytystehtävien hoitamiseksi.
Poliisihallitus kiittää Liikkuvan poliisin perinneyhdistystä kehittämisideoista
ja ne tullaan ottamaan huomioon poliisin strategista ohjausta kehitettäessä.
Poliisiylijohtajan sijainen Timo Saarinen
Poliisijohtaja
Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Poliisihallitus
03.11.2015 klo 08.05. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa
kirjaamosta.