Kansanedustaja Kari Kulmalan puhe Eduskunnassa 10.12.2015

Kansanedustaja Kari Kulmalan tuore puhe Eduskunnassa.
Puhe käsittelee ylikuormamaksua koskevan lain muuttamista. Kulmala toteaa, että poliisi ei pysty saavuttamaan niitä liikennevalvonnan tasoja ja määrien tavoitteita, joita luvattiin LP:n lakkauttamisen yhteydessä. Hän esittää samalla, että liikennepoliisi tulee palauttaa omaksi erillisyksiköksi keskusrikospoliisin ja supon rinnalle, jolloin liikenteenvalvonnalla on yksi johto ja yhdet tulostavoitteet

 

18 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 117/2015 vp

Ensimmäinen käsittely

0.52 KariKulmala ps

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista siten, että ylikuormasta annetun maksun määrä kolminkertaistettaisiin. Mielestäni on hyvä, että lakia uudistetaan, koska edellisestä lain voimaantulosta on jo aikaa, eikä nykyinen laki vastaa nykyaikaa. Ylikuormat vääristävät raskaan liikenteen yrittäjien kilpailua sekä rapauttavat tiestöjä ja erityisesti siltoja myös tämän lakiesityksen jälkeen. Ylikuormamaksujen tarkoitus on eliminoida ylikuormasta saatava hyöty, ja siinä se mielestäni onnistuu kohtuullisesti. Sehän on yksi tämänkin esityksen tarkoituksista. Näen kuitenkin, että tämän esityksen tarkoitus on erityisesti auttaa rehellistä kuljetusyrittäjää kilpailussa, joka on tällä hetkellä erittäin vaikea.

Kuten jo totesin, esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksujen korottamista. Maksulla on tietenkin ennalta estävää vaikutusta ylikuormiin, mutta se ei yksin riitä. Tarvitaan myös asiantuntevaa valvontaa sekä kiinnijäämisriskiä. Molemmat edellä mainitut seikat ovat vähentyneet kymmeniä prosentteja sen jälkeen kun liikkuva poliisi liikennettä valvovana organisaationa lakkautettiin vuoden 2013 lopulla. Poliisin tilastojen sekä kentältä saamieni tietojen mukaan poliisilaitosten liikenneryhmät eivät ole onnistuneet valvomaan raskasta liikennettä tavoitteiden mukaisesti. Tästä harmaa talous sekä vähemmän rehelliset kuljetusyrittäjät kiittävät. Asiantuntijakuulemisessa on myös Suomen kuorma-autoilijoiden liitto SKAL todennut, että valvonta on vähentynyt liikkuvan poliisin lakkauttamisen myötä, ja pitää tärkeänä riittävää valvontaa.

Kun poliisin tilastoja tarkastellaan, niin vuosina 2011—2013 ylikuormamaksujen määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuitenkin heti vuonna 2014 liikkuvan poliisin lakkautuksen myötä ylikuormamaksujen määrä on pudonnut selvästi, ja oletettavasti sama tilanne jatkuu myös tänä vuonna. On muistettava, että huomautukset, rikesakot ja päiväsakot ovat rangaistuksia, mutta rikoksen tuottaman hyödyn menettäminen eli hyötykonfiskaatio ei ole rangaistusluonteinen seuraus. Kuten hyötykonfiskaation, myös ylikuormamaksun tarkoituksena on ottaa rikoksesta saatu hyöty pois ja estää rikoksella rikastuminen. Punnitusvalvonta auttaa siten rehellistä kuljetusyrittäjää.

Valvonnassa kaksi alansa ammattilaista kohtaa toisensa. Molempien tulisi kunnioittaa toistensa ammattia. Ammattitaitoinen virkamies huomioi, että esimerkiksi lumi ja jää voivat vaikuttaa kuorman lopulliseen painoon ja vaikeuttaa kuljettajalta ajoneuvon tarkan painon arviointia. Myös kuljettajalla on oma vastuu kuorman säännöllisestä tarkistamisesta.

Tien päällä ylikuormamaksu määrätään ajoneuvon painon mukaisesti. Kuljettaja ja kuormauksen tekijä saavat kuljetuksen johdosta mahdollisesti rangaistusvaatimuksen mutta yrittäjälle määrätään ylikuormamaksu. Monesti ylikuormasta aiheutuvat seuraukset ajokieltoineen koituvat raskaiksi vain kuljettajalle: kolmesta sakosta vuoden sisällä seuraa yleensä ajokielto.

Tässä esityksessä on arvioitu, että lakimuutoksen johdosta lisätuloja valtion kassaan tulisi vuosittain 730 000 euroa. Pidän tätä utopistisena johtuen raskaan liikenteen valvonnan jatkuvasta vähenemisestä. Tosiasia raskaan liikenteen valvonnasta on, että valvonnan määrä on romahtanut. Nykyinen 11 poliisilaitoksen malli ei kykene eikä halua asettaa liikennepoliisille yhtenäisiä tulostavoitteita, eikä myöskään liikennepoliisilla ole mitään yhtenäistä johtoa Poliisihallituksessa.

Nykyisellä järjestelmällä ei pystytä saavuttamaan niitä liikenteenvalvonnan tason ja määrän tavoitteita, jotka Pora III:n yhteydessä poliisihallinnolle asetettiin. Mielestäni liikennepoliisi tulee palauttaa omaksi erillisyksiköksi keskusrikospoliisin ja supon rinnalle, jolloin liikenteenvalvonnalla on yksi johto ja yhdet tulostavoitteet. Vain tällä tavoin pääsemme myös tämän hallituksen esityksen mukaisiin lisätuloihin, ja rehellinen kuljetusyrittäjä kiittää.

Arvoisa rouva puhemies! Pidän esitystä hyvänä ja ajankohtaisena. Olen joskus tehnyt raskaan liikenteen valvojille sekä alan toimijoille käsikirjan, jota olen pitänyt myös tämän puheeni pohjana.Kulmala